Close
Skip to content

AKČNÁ PONUKA

Naj­vý­hod­nej­šie ponu­ky kaž­dý mesiac. Prak­tic­kí pomoc­ní­ci za atrak­tív­ne ceny.

VIAC INFORMÁCIÍ

Čistič tvrdých podláh
FC 7 CORDLESS 


Už nikdy nebu­de­te musieť vysá­vať pred umý­va­ním tvr­dej pod­la­hy: Aku­mu­lá­to­ro­vý pod­la­ho­vý čis­tič FC 7 odstrá­ni všet­ky dru­hy suchých a mok­rých kaž­do­den­ných nečis­tôt jed­ným krokom.

KÚPIŤ

T 10/​1


Výkon­ný, kom­pakt­ný a maxi­mál­ne odol­ný suchý vysá­vač T 10/​1. Vyvi­nu­tý pre špe­ciál­ne požia­dav­ky v hote­loch, gas­tro­nó­mii, malo­ob­cho­de ako aj pre upra­to­va­cie firmy.

KÚPIŤ

Čierna je čierna.
WV 5 Plus N Black Edition. 

Tichý chod, jem­ná stier­ka a hubi­ca s nasta­vi­teľ­nou dĺž­kou hrán robia z nové­ho Kär­cher WV 5 ide­ál­ne rie­še­nie pre všet­ky hlad­ké povr­chy. Vyme­ni­teľ­né baté­rie obsa­hu­jú dosta­tok ener­gie pre kaž­dú prá­cu a umož­ňu­jú čis­te­nie bez pre­ru­še­nia až do spl­ne­nia vašej misie. Súčas­ťou dodáv­ky je úzka sacia hubica.

KÚPIŤ

Mokro-suchý vysávač
NT 22/​1 Ap Te L 


Ide­ál­ny pre reme­sel­ní­kov: Mok­ro-suchý vysá­vač NT 22/​1 Ap s prí­stro­jo­vou zásuv­kou (s auto­ma­tic­kým spúš­ťa­ním), sil­ným sacím výko­nom a polo­au­to­ma­tic­kým okle­pom fil­tra. Kom­pakt­ný a ľah­ký základ­ný stroj.

KÚPIŤ

pro​fe​si​onals​hop​.sk

Kär­cher čis­ti­če okien WV už od 59€

Čistič tvrdých podláh 

Kär­cher FC 7 len za 499 €

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ
K 4 POWER CONTROL
CAR & HOME 

Opti­mál­nu pod­po­ru môže­te zís­kať pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie Kär­cher Home & Gar­den: Vyso­ko­tla­ko­vý čis­tič K 4 Power Con­trol s piš­toľ G 160 Q Power Con­trol, súp­ra­va pre auto a dom.

KÚPIŤ

TOP Produkty

Kärcher Home & Garden

Auto­ri­zo­va­ný pre­daj­ca a ser­vis Kärcher